Συνεχιση προνοιακού επιδόματος σε Αμεα που εργάζονται & Λοιπες Διαταξεις Νομων 2716/99, 4019/11 για εργαζομενους σε ΚΟΙΣΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ

Νόμο 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις»

Σας επισυνάπτουμε τον Νόμο 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» και την εγκύκλιο εφαρμογής του. Όπως θα δείτε στο Άρθρο 3 καταργείται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου για όσα ΑμεΑ έχουν πιστοποιηθεί ήδη με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και στο άρθρο 13 ” Περιπτώσεις συνδρομής σε ΑμεΑ παροχών αναπηρίας και αμοιβών για την ένταξη στην απασχόληση» θεσπίζεται ότι: Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης (προγράμματα ΟΑΕΔ) συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..

Η παραπάνω διάταξη του Ν. 4331/15 αποτελεί μια πρώτη αποδοχή του αιτήματος Θεσμικής αλλαγής της ΠΕΨΑΕΕ και άλλων φορέων: ΕΠΑΨΥ, ΕΚΨΥΨΑ, Αιγινήτειο, Ασκληπείο Βούλας, ΕΚΨΥΕ, ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, ΑΜΚΕ Ξένιος Ζεύς, ΑΜΚΕ Συνειρμός, ΕΚΔΨΠ, ΚΕΚ ΚΨΥ,   τους ΚοιΣΠΕ Ευ ζήν, Διαδρομές και Ηλιοτρόπιο και το ΣΟΨΥ ,   που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Γέφυρες Απασχόλησης που υλοποίησε η ΠΕΨΑΕΕ (www. http://gefyres.pepsaee.gr/)  από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την διεύρυνση της πρόβλεψης που υπήρχε στον Ν. 2716/99 και στον Ν. 4019/11 για την διατήρηση των προνοιακών επιδομάτων, όπως στους εργαζόμενους ΑμεΑ στους ΚοιΣΠΕ και τις ΚοινΣΕπ, αντίστοιχα και στους εργαζόμενους ΑμεΑ στην ελεύθερη αγορά, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της επαγγελματικής επανένταξης των ΑμεΑ και στην ελεύθερη αγορά. Με το παραπάνω άρθρο πετύχαμε την διεύρυνση της παραπάνω πρόβλεψης για όλα τα ΑμεΑ που συμμετέχουν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ και που στην ουσία αποτελούν την βασική εναλλακτική διέξοδο απασχόλησης για τους ψυχικά πάσχοντες εκτός των ΚοιΣΠΕ και των ΚοινΣΕπ και μετατρέπει το επίδομα της πρόνοιας σε επίδομα ένταξης στην απασχόληση για όσους εργάζονται και με επιδότηση ΟΑΕΔ.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί ένα πρόσθετο βήμα για την κατάργηση όλων των απαγορευτικών προϋποθέσεων των επιδομάτων πρόνοιας περί της εργασίας των ΑμεΑ και μια επιπλέον προσπάθεια για την κατάργηση του στιγματιστικού «ανίκανος προς πάσα εργασία» από τα πιστοποιητικά αναπηρίας και τις συνταξιοδοτικές παροχές.

Επειδή δεχτήκαμε σειρά τηλεφωνημάτων και e-mail θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι το άρθρο 13 του Ν.4331/15 δεν αλλάζει τίποτα από τα όσα ισχύουν για τους εργαζόμενους στους ΚοιΣΠΕ (άρθρο 12 παρ. 5 Ν. 2716/99)

  1. Τα μέλη των συνεταιρισμών μπορεί να απασχολούνται στους Κοι.Σ.Π.Ε. ως εξής:

α) Τα μέλη της πρώτης κατηγορίας μπορεί να παρέχουν εργασία στους Κοι.Σ.Π.Ε. και να αμείβονται ανάλογα με την παραγωγικότητά τους και το χρόνο της εργασίας τους, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του κατά περίπτωση Κοι.Σ.Π.Ε. Αν τα απασχολούμενα μέλη της κατηγορίας αυτής έχουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές, αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αμοιβή τους από το συνεταιρισμό. Αν τα απασχολούμενα μέλη της πρώτης κατηγορίας της παρ. 6 εδ. α` δεν είναι ασφαλισμένα, ούτε καλύπτονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 2072/1992 ασφαλίζονται από τους Κοι.Σ.Π.Ε. στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισμούς των κλάδων τους.

και τις ΚοινΣΕπ (άρθρο 10 Ν. 4019/11)

  1. Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
  2. Οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Ε­πιχειρήσεις, οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόμα­τα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή πα­ροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ..

αλλά προσθέτει την διατήρηση του Επιδόματος Πρόνοιας και στην περίπτωση της απασχόλησης σε επιδοτούμενες θέσεις στην ελεύθερη αγορά.

 

Μπορείτε να διαβάσετε τον  Νόμο 4331/2015 κάνοντας κλικ εδώ : ΜΕΤΡΑ ΑΚΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΦΕΚ Α69-2015 ‘

και την εγκύκλιο εφαρμογής του κάνοντας κλικ εδώ: κεπα εφαρμογη εγκυκλίου

Comments are closed.